Dofinansowano

DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA
UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  (DZ. U. 2023 r. poz. 571)
nazwa zadania: „Program Polka XXI wieku”
Wartość dofinansowania: 242 990, 00 zł
Całkowita wartość zadania: 280 190, 00 zł
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach umowy nr 1229/BPRM/23 z dn. 31.10.2023.
Opis zadania:
Organizacja spotkań regionalnych w Poznaniu, Warszawie i Opolu, a także opracowanie raportu badawczego wraz z jego prezentacją, dotyczącego sposób kompleksowy wyzwania przed jakimi stoją kobiety w Polsce w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego.

 

Partnerzy