Polityka prywatności POLKA21.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych przekazywanych w trakcie rejestracji na wydarzenia organizowane w ramach projektu Polka XX wieku, a także w czasie korzystania z niniejszej strony internetowej. 

§ 1

Podstawowe definicje:

Organizator – Fundacja Projekt PL z siedzibą: Zabłocie 23/1, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń́ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857355, NIP: 6793204461 

Uczestnik – osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Konferencjach organizowanych w ramach projektu

Strona – strona internetowa dedykowana wydarzeniu: https://polka21.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe – wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę fizyczną

Przetwarzanie danych – jakakolwiek operacja wykonywana na danych osobowych, taka jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, które jest dokonywane w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej

§ 2

Polityka Prywatności stanowi realizację obowiązku prawnego, wyrażonego w art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organizatorzy projektu wdrażają tym samym procedury mając na względzie właściwe wykonywanie obowiązków Administratora Danych Osobowych (dalej: ADO). Polityka służy zapewnieniu ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zapewnieniu rozliczalności działań, na gruncie przepisów RODO.

§ 3

Na potrzeby realizacji projektu Polka XXI w., Organizator zbiera następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail 
 3. Nazwa reprezentowanej instytucji (firmy)

Dane są zbierane bezpośrednio od każdej z osób (w tym użytkowników korzystających ze strony), są podane dobrowolnie a osoby są poinformowane o przysługujących im prawach, zgodnie z zapisami Polityki Prywatności. 

Dane są w odpowiedni sposób zabezpieczane i przechowywane nie dłużej niż to wynika z celu do którego zostały zebrane.

§ 4

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z RODO, to Organizator decyduje o celach przetwarzania danych, sposobach ich zabezpieczania, a także odpowiada za właściwe wykonywanie obowiązków dotyczących ochrony danych czy też przekazywania informacji o prawach, jakie przysługują wszystkim osobom których dane posiadamy. 

Właścicielem strony internetowej www.Polka21.pl i Organizatorem wydarzeń w ramach projektu (a więc Administratorem Danych Osobowych) jest: Fundacja Projekt PL z siedzibą: Zabłocie 23/1, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń́ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857355, NIP: 6793204461 

§ 5

Cele przetwarzania danych

 1. Dane osobowe wykorzystujemy przede wszystkim w celu zaplanowania i zarządzania wydarzeniem oraz w celu prawidłowej obsługi osób korzystających ze strony www.  Chodzi także o przesyłanie ważnych informacji na temat Konferencji oraz ewentualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, czy też certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.
 2. Dane są również wykorzystywane w celach związanych z prawidłową obsługą wydarzeń:
 1. w celu identyfikacji uczestnika wydarzenia
 2. do sprawnej komunikacji w przypadku konieczności przekazania ważnych informacji dotyczących wydarzenia
 3. do przygotowania materiałów konferencyjnych takich jak np. identyfikatory
 4. w celu wystawienia imiennego potwierdzenia uczestnictwa (certyfikatu) 
 1. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników mogą być przetwarzane w publikacjach z wydarzenia, w szczególności rozpowszechnianie w telewizji, prasie i Internecie, w tym w serwisach otwartych, zamkniętych oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, itp. 
 2. Akceptując postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności, uczestnik jest świadomy możliwości rozpowszechniania przez Organizatora jego wizerunku, w szczególności poprzez streaming w czasie rzeczywistym oraz utrwalenie w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych Fundacji (m.in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych oraz wykonanych na zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 
 3. Publikacja fotorelacji z wydarzenia oraz streaming na żywo odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami – w szczególności zgodnie z art. 81 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem transmisji jest umożliwienie uczestnictwa „online” – poprzez przeglądarkę internetową. 
 4. Organizator przetwarza dane osobowe również w celach związanych z obowiązkami prawnymi, w szczególności do celów archiwizacyjnych i dowodowych. 
 5. Po zakończeniu Konferencji, Organizator może przetwarzać dane uczestników w celu podtrzymania relacji – dziękując za udział i zapraszając na nowe wydarzenia, informując o aktualnościach, zachęcając do współpracy lub wspierania szczytnych celów. Kontakty te opierają się w całości na poszanowaniu prywatności oraz dóbr osobistych każdego uczestnika.

§ 6

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 2. Z uwagi na transmisję via Youtube, platforma ta staje się również odbiorcą danych. Organizator korzysta ponadto z mediów społecznościowych, dlatego odbiorcą danych jest także Facebook Ireland Ltd. Facebook pozyskuje informacje o uczestnikach wydarzenia oraz innych użytkownikach korzystających z profilu poświęconego projektowi Polka XXI wieku. Są to m.in. informacje o aktywności na profilu, o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, interesujących usługach, wyświetlanych reklamach, formie i sposobie korzystania z usług online – niezależnie od tego, czy użytkownik jest w danym momencie zalogowany do Facebooka. 

§ 7

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe użytkowników strony ani osób kontaktujących się przez formularz dostępny na stronie nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

§ 8

Wszystkie osoby, które mają wątpliwości co do poprawności przetwarzania danych osobowych, ich bezpieczeństwa lub zagwarantowanych im praw, są proszone o kontakt z Organizatorem. W przypadku, gdy uznacie, że Organizator rażąco narusza przepisy, przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9

Korzystanie ze strony i podanie danych w Formularzu jest dobrowolne. Abyśmy mogli prawidłowo obsłużyć zgłoszenia i być w zgodzie z obowiązkami prawnymi, potrzebujemy Twoich danych – wobec czego ich podanie jest niezbędne do uczestnictwa w Konferencji lub po prostu do udzielenia informacji zwrotnej. Pamiętaj, że możesz w każdej chwili odwołać zgodę na marketing, w szczególności na otrzymywanie newslettera Fundacji, ale w pozostałych celach dane przetwarzamy na podstawie odrębnych przepisów RODO. 

§ 10

Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z organizacji wydarzenia, a po tym okresie zostaną zniszczone. 

W przypadku zgody na otrzymywanie newslettera – dane będą przetwarzane do chwili wycofania zgody, jednak bez wpływu na legalność publikowania przed jej wycofaniem. 

§ 11

Przysługujące prawa

Szanujemy RODO i prawa, które mają wszystkie osoby przekazujące nam swoje dane. Każdemu zapewniamy:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 1. prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy są one nieprawidłowe;
 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 2. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

§ 12

Cookies

 1. Pliki Cookies są to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę dedykowaną naszemu projektowi: www.polka21.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci telefonu lub tabletu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik korzystający ze strony). Szczegółowe informacje na temat plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć na wielu stronach, w tym np. w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę można podzielić na różne rodzaje:
 1. własne (tworzone przez stronę internetową Administratora)
 2. należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
 3. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej)
 4. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
 5. niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej)
 6. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony do preferencji osoby odwiedzającej stronę)
 7. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony)
 8. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych
 9. Przeglądarki internetowe umożliwiają sprawdzenie, jakie Cookies są aktualnie zainstalowane, a także umożliwiają zarządzanie nimi oraz ich usuwanie. W zależności od przeglądarki, sposób weryfikacji wygląda następująco:
 1. CHROME: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”;
 2. FIREFOX: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
 3. INTERNET EXPLORER: (1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
 4. OPERA: (1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
 5. SAFARI: (1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
 6. w każdej przeglądarce, posługując się narzędziami dostępnymi na stronie https://www.cookiemetrix.com/
  lub:  https://www.cookie-checker.com/
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. w przeglądarce Chrome
 2. w przeglądarce Firefox
 3. w przeglądarce Internet Explorer
 4. w przeglądarce Opera
 5. w przeglądarce Safari
 6. w przeglądarce Microsoft Edge

§ 13

Profilowanie, ochrona prywatności

Organizatorzy nie podejmują decyzji o użytkownikach w sposób automatyczny, nie wytwarzają w ten sposób żadnych informacji, w szczególności nie dokonują profilowania. Przetwarzanie danych jest transparentne i w całości zgodne z przepisami, a każda forma przetwarzania oraz cele wynikają z przedstawionych powyżej zasad i są ściśle związane z organizacją Konferencji i funkcjonowaniem Fundacji. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe, przekazane przez uczestników za pośrednictwem strony www.polka21.pl praz mediów społecznościowych były przetwarzane z poszanowaniem zasad ochrony danych oraz dóbr osobistych. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż w przypadku korzystania z odnośników na inne strony, w tym na portale społecznościowe, warto zapoznawać się w polityką prywatności ustaloną przez administratorów tych stron. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony polka21.pl.